مقاله آماده متالورژی: قطعات Ti-6Al-4V ريخته گري شده در قالبهاي سراميكي و گرافيتي با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : مقايسة قطعات Ti-6Al-4V ريخته گري شده در قالبهاي سراميكي و گرافيتيچکيدهدراينتحقيق شرايط ذوب القا... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: قطعات Ti-6Al-4V ريخته گري شده در قالبهاي سراميكي و گرافيتي با فرمت Word , pdf بخوانید :

مقايسة قطعات Ti-6Al-4V ريخته گري شده در قالبهاي سراميكي و گرافيتي

چکيده

دراينتحقيق شرايط ذوب القايي وريخته گري آلياژ Ti-6Al-4V موردبررسي قرارگرفت. جهت ذوب و ريخته گري، ازكورة گريزازمركز تحتخلاء وحفاظت گازآرگون استفاده گرديد. اين آلياژ پسازذوب شدن دربوتة گرافيتي، درمراحل مختلف به درون قالبهاي سراميكي(زيركنيوآلومينايي) و قالب گرافيتي ريخته شد. پس ازانجماد وخروج قطعات ازقالب، كيفيتسطحي، ريزساختار وميزان سختي نمونه ها بررسي شد. برطبق مشاهدات ونتايج بدستآمده،آلياژ مذاب باقالب سراميكي آلومينايي واكنش بسيار شديدي داده وقطعات ريختگيداراي كيفيت سطحي بسيار نامطلوب شدند. قطعات ريخته گري شده در قالب زيركنيدچارواكنش سطحي گرديده وسطحي اكسيدي ومتخلخل به همراه مغزي باسختي كم منتج گرديد. علاوهبرآن، آناليزEDX حاكي ازحضورعناصرزيركونيم وسيلسيم درسطحموردبررسي قطعة ريختگي بودكه ناشي ازواكنش مذاب آلياژ بامواد قالب است. درصورتيكهنمونه هاي ريخته شده درقالب گرافيتي،ازكيفيت سطحي خوب ، دقت ابعادي بالا ،ريزساختار وسختي مناسب درمغز قطعه برخوردار بوده كه ميزان لاية واكنش داده مطابقبررسيSEM بسيارنازك بوده وبراحتي ماشينكاري گرديد .

کلماتكليدي : تيتانيم و آلياژهاي آن ، قالبهاي مناسب در ريختهگري  آلياژ Ti-6Al-4V و كورة ذوب القايي تحت خلاء .

کدمقاله:482

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 115 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:26