مقاله آماده متالورژی: نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : تأثيرکرنش بر نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4Vچکيدهتعدادي آزمايش كشش داغ در ... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf بخوانید :

تأثيرکرنش بر نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V

چکيده

تعدادي آزمايش كشش داغ در چهار دماي oC800، oC850، oC900، oC950 (منطقه دو فازي b-a)انجام شد، كه در اين نوع آزمايش ها  ابتدانمونه ها با سرعت كرنش اوليه  S-14-10×33/8كشيده شده و سپس سرعت كرنش در حين انجام آزمايش ها(در كرنش هاي حقيقي ثابت) به سرعت كرنش  S-13-10×17/4تغييرداده شد. از روي بخش پله اي اين نوع نمودارها، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخكرنش(m)محاسبه گرديد. مقاديرتغييرات نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش با ساختار ثابت برحسب كرنش رسم شد. با توجه به اين نمودار مي توان نتيجه گرفت كه وابستگي نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به كرنش در اين آلياژ، در دماهـاي oC800و oC950  نسبت به دماهـاي oC850و oC900كمتر اسـت و با افزايش كرنش، تفاوت mدر اين دو گروه دمايي بيشتر مي شود.همچنيـن مي توانگفت كه كرنش با نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش رابطه لگاريتمي دارد و به نظرمي رسددر کرنش هاي بالاتر نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به سمت مقدار ثابتي ميل مي کند.

کلمات کليدي: تيتـانيم، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش ، Ti-6Al-4V

کدمقاله:485

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

 

...
نویسنده : metalor بازدید : 391 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:26