مقاله آماده متالورژی: رفتار سيلان داغ آلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELI با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسي تأثير ريز ساختار اوليه بر رفتار سيلان داغ آلياژ بيومواد Ti-6Al-4VELIچکيدهدر اين تحقيق ر... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: رفتار سيلان داغ آلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELI با فرمت Word , pdf بخوانید :

بررسي تأثير ريز ساختار اوليه بر رفتار سيلان داغ آلياژ بيومواد Ti-6Al-4VELI

چکيده

در اين تحقيق رفتارسيلان داغ آلياژTi-6Al-4V ELI  در سه ريزساختاراوليه1-هم محور با اندازه دانه  8-7 ميکرومتر2-هم محور بااندازه دانه 5-4ميکرومتر 3- لايه اي با اندازه متوسط کولوني هاي 9 ميکرومترموردبررسي قرار گرفت. بدين منظور آزمـايش کشـش داغ در دو دمـاي 850 و 900درجه سانتيگراد و چهار سرعـت کرنش  S-14-10*17/4 ،S-1 4-10*33/8 ،S-1 3-10*67/1 وS-1 3-10*17/4 انجامگرفت. انعطاف پذيري با افزايش سرعت کرنش کاهش مي يابد. انعطاف پذيری ساختار هم محور بيشتر از ساختار لايه اي و به اندازهدانه وابسته است. با استفاده از مدل هاي کينتيکي انرژي اکتيواسيون سيلان داغ درمورد هر ريز ساختار بدست آمد. انرژي اکتيواسيون تغيير شکل داغ درموردساختارهاي هم محور با اندازه دانه 8-7 ميکرومتر، 5-4ميکرومتر، ساختارلايه اي با اندازه متوسط کولوني هاي 9 ميکرومتر به ترتيب KJ/mol 405، KJ/mol 125 و KJ/mol 480 بدست آمد. با مقايسه اين مقادير و با انرژي اکتيواسيون نفوذخودي عنصر در زمينه دو فازي β-α ، KJ/mol 150، مشخص گرديد كه درساختار هم محور دانه درشت و ساختار لايه اي همزمان چند مکانيزم تغيير شکل فعال مي باشد(مکانيزم هاي حرارتي به کمک نفوذ و مکانيزم هاي حرارتي به کمک تنش) و مشخص گرديد كه در ساختار هم محوردانه ريز تنها مكانيزم حرارتي نفوذ فعال مي باشد.

واژههاي کليدي:سيلان داغ ، انرژي اکتيواسيون، تيتانيم، انعطافپذيري گرم تيتانيم

کدمقاله:486

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 97 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:27